Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1) Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de cliënt op grond van een behandelovereenkomst;
2) Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de cliënt en MTC met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
3) Cliënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
4) Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de cliënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen m.b.t. de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;
5) Behandelprogramma: een op de cliënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;
6) Fysiowell., gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nr. 27134148 en gevestigd aan de Kerkstraat 1A te Zetten

Artikel 2: Toepasselijkheid
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten.
2) Alle cliënten ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij de eerste afspraakbevestiging per mail. In deze mail zal de cliënt op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden worden gewezen.
3) Fysiowell is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren per mail aangekondigd, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.
4) Fysiowell is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.
5) De verstrekte informatie, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal op de website zijn eigendom van Fysiowell en mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden worden gegeven.

Artikel 3: Totstandkoming behandelovereenkomst
1) De behandelaar zal met een cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
2) Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de cliënt de reden uiteenzetten en de cliënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.
3) Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het behandelprogramma alsmede deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Verplichtingen behandelaar
1) De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
2) De behandelaar is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt, tenzij cliënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
3) De behandelaar houdt een dossier bij m.b.t. de behandeling van cliënt.
4) De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.
5) De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 5: Verplichtingen cliënt
1) Cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.
2) Indien cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen.
3) Cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.
4) Wanneer cliënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.
5) Fysiowell is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, KNGF. Indien u klachten heeft kunt u een folder van deze klachtenregeling vinden in de wachtkamer van Fysiowell. U kunt ook via de website van het KNGF meer informative vinden over de klachtenregeling.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
1) Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij Fysiowell
2) De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de cliënt aan wie de zorg is verleend c.q. de cliënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen.
3) Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur.
4) De factuur dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiowell vrij om zonder nadere ingebrekestelling incasso-maatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.